Ochrana osobních informací

Tato dovolená vás bude bavit

Pravidla ochrany osobních údajů a zasílání marketingových sdělení

 1. Ochrana osobních údajů subjektu údajů, který je fyzickou osobou, je poskytována

  zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění a Nařízením (EU)

  2016/679 (Nařízení GDPR).

 2. Správce osobních údajů (dále též jen Správce) informuje subjekt údajů (dále též jen

  Klient), že za účelem naplnění zprostředkovatelské smlouvy, smlouvy o zájezdu a

  jakýchkoliv jiných smluvních ujednání a povinností vyplývajících z daňových předpisů,

  celních a dále z oprávněného zájmu správce bude zpracovávat osobní údaje Klienta

  pouze po nezbytně dlouhou dobu, a to zejména: jméno a příjmení, adresa bydliště,

  adresa elektronické pošty, telefonní číslo, fotografii, číslo cestovního dokladu, informace o

  alergiích a jiných zdravotních komplikacích (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

  Aktuální seznam lhůt je umístěn v sídle Queencat s.r.o., a na webových stránkách

  www.hellojordansko.cz.

 3. Správce informuje Klienta, že může Správce požádat o opravu osobních údajů a jejich

  doplnění, omezení zpracování osobních údajů a vymazání osobních údajů. Dále má též

  Klient právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních

  údajů. V případě, že Klient souhlasil se zpracováním osobních údajů na základě

  dobrovolného souhlasu za účelem zasílání marketingových sdělení, má Klient právo

  odvolat kdykoli tento svůj souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování daného

  osobního údaje založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 4. Zpracováním osobních údajů Klienta může Správce pověřit třetí osobu, jakožto

  zpracovatele. Správce informuje, že osobní údaje bez souhlasu Klienta předává zejména

  smluvním partnerům a orgánům státu na základě zákonné povinnosti či rozhodnutí

  státního orgánu. Správce informuje, že osobní údaje bez souhlasu Klienta předává i do

  třetích zemích, zejména Jordánska.

 5. Klient je oprávněn se dotázat jak a kdy bylo s jeho osobními údaji nakládáno.

 6. Správce informuje Klienta, že dozorovým orgánem, pokud se týká nakládání s osobními

  údaji je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz . V případě, že je Klient

  přesvědčen o poškození jeho práv v souvislosti porušením právních předpisů upravujících

  nakládání s osobními údaji, může podat stížnost dozorovému orgánu.

 7. Správce, Queencat s.r.o., IČ: 09977899, se sídlem Brno, Rotalova 1132/26, 61400, je

  správce osobních údajů, kontaktní údaje:

  – Korespondenční adresa Queencat s.r.o., se sídlem Brno, Rotalova 1132/26, 61400

  – Emailová adresa info@hellojordansko.cz

  – Za správce osobních údajů jedná ve věci zpracování osobních údajů zástupce Kateřina

  Opavová, MSc./ jednatel.

Naši klienti

Byli jste s námi v Jordánsku?